اعضاء مجموعه ایده پردازان خلاق

بزرگترین دستاوردهای یک مجموعه هرگز توسط یک نفر به دست نمی آید، بلکه توسط یک تیم محقق می شود.ما در مجموعه بزرگ ایده پردازان خلاق در کنار شما هستیم و تعهدات ما همیشه پابرجاست.

مهندس شیرین اسفندیاری

مدیر عامل

دکتر هادی کریمی

مشاور

کریم پروایی

کارشناس مدرسه کسب و کار

مهندس علی مرادی

کارشناس IT

مهندس زهره نصری

مدیر آموزش

مهندس محسن شکوری

کارشناس آموزش

مهندس سمیرا یاراحمدی

کارشناس آموزش

فاطمه صبوری

کارشناس آموزش

الهه سلیمانی

کارشناس آموزش
عرب-زاده

اسماعیل عرب زاده

کارشناس ارسالات

مهسا عبداللهی

کارشناس فروش

راضیه اصلی

مدیر مالی