برگزاری مسابقات ملی ایده پردازان خلاق (نیومث)

 نحوه برگزاری مسابقه:

مسابقات در دو گروه سنی (A) و (B) برگزار میشود.

گروه A  : رده سنی  5 تا 7 سال  شامل نیومث 1 ، نیومث 2 ، نیومث 3

گروه B : رده سنی  8 تا 13 سال شامل نیومث 1 تا نیومث 7

اجرای مسابقه:

مسابقه به دو روش:

 • دیداری با چرتکه
 • دیداری ذهنی

با توجه به انتخاب چرتکه آموزان اجرا خواهد شد.

برای چرتکه آموزانی که در مسابقات ذهنی شرکت میکنند مسابقات شنیداری و فلش کارت هم برگذار خواهد شد.

تعداد برندگان :

 هر قسمت (دیداری با چرتکه – دیداری ذهنی – شنیداری – فلش کارت) و هر ترم دردو گروه سنی  نفراول بعنوان برنده اعلام خواهد شد.

جوایز :

به تمامی شرکت کنندگان در مسابقه (مدال) و برای برندگان  تندیس  و لوح شایسته تقدیر در نظر گرفته خواهد شد.

تعداد سوالات :

برای هردو رده سنی :

1- ترم نیومث یک الی نیومث چهار تعداد 150 سوال دیداری که هر سوال 10 امتیاز دارد.  

2- نیومث پنج  تعداد 100سوال دیداری هر سوال 10 امتیاز دارد و 100 سوال ضرب هر سوال 5 امتیاز دارد.

3-نیومث 6 و 7 تعداد 100 سوال دیداری هر سوال 10 امتیاز و 50 سوال ضرب و 50 سوال تقسیم هرسوال 5 امتیاز دارد.

زمان لازم جهت پاسخگویی: 8 دقیقه

لوازم مورد نیاز در مسابقه :

دو عدد مداد تراش شده و چرتکه برای متقاضیان مسابقه دیداری با چرتکه

مکان مسابقه :

برای هر دانش آموز شماره صندلی صادرخواهد شد.

از صندلی مناسب ترجیحا نیمکت استفاده شود و از قبل  شماره هر شرکت کننده  روی صندلی مشخص شود.

توضیحات :

با توجه به تعداد  شرکت کنندگان در مسابقه حدود دو ساعت  زمان جهت تصیح و اعلام  نتایج لازم داریم که می توان با برگزاری جشن در این فاصله ،شرکت آموزان را سرگرم وخاطره خوشی برایشان ایجاد کرد .

در نهایت اعلام برندگان و اهدا لوح و جوایز

 

تعداد سوالات در هرسطح

 نیومث 1 با چرتکه:

 • یک رقمی در سه ردیف  25 عدد                   
 • یک رقمی در چهار ردیف  25 عدد              
 • یک رقمی در پنج ردیف 25 عدد                
 • یک رقمی در 6  ردیف 25 عدد
 • دورقمی ،یک رقمی در 5 ردیف  25 عدد
 • دورقمی در سه ردیف  25عدد

نیومث 1 بصورت ذهنی:

 • یک رقمی در سه ردیف  25 عدد
 • یک رقمی درچهار ردیف 25 عدد                 
 • یک رقمی در پنج ردیف 50 عدد 
 • یک رقمی در شش ردیف 50 عدد  

نیومث 2 با چرتکه:

 • یک رقمی در سه  ردیف  25 عدد                  
 • یک رقمی در چهار ردیف  25 عدد            
 • یک رقمی در پنج ردیف  25 عدد                
 • یک رقمی در شش ردیف 25 عدد
 • دور قمی ، یک رقمی در پنج ردیف  25 عدد
 • دور قمی در سه ردیف 25 عدد

نیومث 2 بصورت ذهنی:

 • یک رقمی در سه ردیف 25 عدد
 • یک رقمی در چهارم 25 عدد
 • یک رقمی در پنج ردیف 50 عدد
 • یک رقمی در شش ردیف 50 عدد

 نیومث 3 با چرتکه:

 • یک رقمی در سه ردیف 25 عدد               
 • یک رقمی در چهار ردیف  25 عدد               
 • دو رقمی، یک رقمی در پنج ردیف 25 عدد      
 • دو رقمی، یک رقمی در شش ردیف 25 عدد      
 • دو رقمی، یک رقمی درهفت ردیف 25 عدد
 • دو رقمی در سه ردیف 25 عدد

نیومث 3 ،محاسبات ذهنی:

 • یک رقمی در سه ردیف 25 عدد
 • یک رقمی در چهارم 25 عدد
 • یک رقمی درپنج ردیف 50 عدد
 • یک رقمی در شش ردیف 50 عدد

نیومث4 با چرتکه:

 • یک رقمی در پنج ردیف 25 عدد            
 • دو رقمی ،یک رقمی در پنج  ردیف  25 عدد             
 • دورقمی در چهار ردیف 50  عدد
 • سه رقمی درسه ردیف 50 عدد

نیومث 4، محاسبات ذهنی:

 • یک رقمی در پنج ردیف 25 عدد            
 • یک رقمی در شش ردیف 25 عدد
 • دو رقمی ،یک رقمی در پنج ردیف  25 عدد
 • دو رقمی ،یک رقمی در شش ردیف  25 عدد
 • دو رقمی در سه ردیف 50 عدد

نیومث 5 با چرتکه:

 • یک رقمی در هفت ردیف 7 عدد             
 • یک رقمی در هشت ردیف 8 عدد
 • یک رقمی در نه ردیف 5 عدد
 • یک رقمی در ده ردیف 5 عدد
 • دو رقمی ،یک رقمی در هشت ردیف  25 عدد             
 • دو رقمی در سه ردیف 12 عدد
 • دو رقمی درچهار ردیف 13 عدد
 • دو رقمی درپنج ردیف 12 عدد
 • دو رقمی در شش ردیف 13 عدد
 • 100عدد ضرب 2 در 1

نیومث5 محاسبات ذهنی:

 • یک رقمی در پنج ردیف 25 عدد            
 • یک رقمی در شش ردیف 25 عدد            
 • دو رقمی ، یک رقمی در شش ردیف  25 عدد
 • دو رقمی در سه ردیف 25 عدد
 • دو رقمی درچهار ردیف 25 عدد

نیومث 6 با چرتکه:

 •  یک رقمی درهشت ردیف 25 عدد      
 • دو رقمی ، یک رقمی در هشت ردیف 25 عدد             
 • دو رقمی در پنج ردیف 25 عدد
 • دو رقمی در شش ردیف 25 عدد                  
 •  ضرب 1 در 3 تعداد 25 عدد                       
 •  ضرب  3 در 1 تعداد 25 عدد
 • تقسیم 3 بر 1 تعداد 50 عدد

نیومث 6،محاسبات ذهنی:

 • یک رقمی در هشت ردیف 25 عدد      
 • دو رقمی ، یک رقمی در هشت ردیف 25 عدد            
 • دو رقمی در پنج ردیف 25 عدد
 • دو رقمی در شش ردیف 25 عدد
 • ضرب 2 در 1 تعداد 50 عدد
 • تقسیم 3 بر 1 تعداد 50 عدد

نیومث 7 با چرتکه:

 • یک رقمی در هشت ردیف 25 عدد          
 • یک رقمی دو رقمی در هشت ردیف 25 عدد
 • دو رقمی در شش ردیف 25 عدد                    
 • سه رقمی در چهار ردیف 25 عدد
 • ضرب 4 در 1 تعداد 25 عدد
 • ضرب 3 در 1 تعداد 25 عدد
 •  تقسیم 3 بر 1 تعداد 25 عدد
 • تقسیم 4 بر 1 تعداد 25 عدد

نیومث7،محاسبات ذهنی:    

 • یک رقمی در هشت ردیف 25 عدد         
 • یک رقمی  دو رقمی در هشت ردیف 25 عدد
 • دو رقمی در شش ردیف 25 عدد                    
 • سه رقمی در چهار ردیف 25 عدد
 • ضرب 3 در 1 تعداد 25 عدد
 • ضرب 2 در 1 تعداد 25 عدد
 •  تقسیم 3 بر 1 تعداد 25 عدد
 • تقسیم 4 بر 1 تعداد 25 عدد

با آرزو موفقیت دانش آموزان  عزیزمان