اعلام نتایج مسابقات چرتکه مشهد شهریور ۱۴۰۲

ترم نیومث 1 گروه A

محمد متین عرفانی

نفر اول

مربی: سرکار خانم رحیمی

محمد صالح محمدی

نفر دوم

مربی : سرکار خانم اسماعیلی

ارمیا عامری

نفر سوم

مربی : سرکار خانم قوی بنیه

محمد متین عرفانی

نفر اول

مربی: سرکار خانم رحیمی

محمد صالح محمدی

نفر دوم

مربی : سرکار خانم اسماعیلی

ارمیا عامری

نفر سوم

مربی : سرکار خانم قوی بنیه

ترم نیومث 1 گروه B

امیر سجاد مرادی

نفر اول

مربی:سرکار خانم خراسانی

کیانا امینی کیا

نفر دوم

مربی : سرکار خانم خراسانی

یاسین طلاساز

نفر سوم

مربی : سرکار خانم قندهار

امیرحسین عباسی

نفر سوم

مربی : سرکار خانم حسینی

امیر سجاد مرادی

نفر اول

مربی:سرکار خانم خراسانی

کیانا امینی کیا

نفر دوم

مربی : سرکار خانم خراسانی

یاسین طلا ساز

نفر سوم

مربی : سرکار خانم قندهار

امیرحسین عباسی

نفر سوم

مربی : سرکار خانم حسینی

ترم نیومث 2 گروه A

حنانه محمدی

نفر اول

مربی:سرکار خانم حسینی

مریم کاتب

نفر دوم

مربی : سرکار خانم حسینی

دانیال کرمی

نفر سوم

مربی : سرکار خانم عامل

حنانه محمدی

نفر اول

مربی : سرکار خانم حسینی

مریم کاتب

نفر دوم

مربی : سرکار خانم حسینی

دانیال کرمی

نفر سوم

مربی : سرکار خانم عامل

ترم نیومث 2 گروه B

حدیثه دلیر

نفر اول

مربی : سرکار خانم دلیری

حسین دهستانی

نفر دوم

مربی : سرکار خانم هورانفر

کوثر خلیلی

نفر سوم

مربی : سرکار خانم حسینی

حدیثه دلیر

نفر اول

مربی : سرکار خانم دلیری

حسین دهستانی

نفر دوم

مربی : سرکار خانم هورانفر

کوثر خلیلی

نفر سوم

مربی : سرکار خانم حسینی

ترم نیومث 3

مهدی اکبری

نفر اول

مربی : سرکار خانم رحیمی

پرهام جلال آبادی

نفر دوم

مربی : سرکار خانم رحیمی

علی قهرمان زاده

نفر سوم

مربی : سرکار خانم محمدیان

مهدی اکبری

نفر اول

مربی : سرکار خانم رحیمی

پرهام جلال آبادی

نفر دوم

مربی : سرکار خانم رحیمی

علی قهرمان زاده

نفر سوم

مربی : سرکار خانم محمدیان

ترم نیومث 4

مهدیس محمدی

نفر اول

مربی: سرکار خانم اصغری

رونیکا نصرآبادی

نفر اول

مربی:سرکار خانم اصغری

رضوان یاورجمالان

نفر دوم

مربی : سرکار خانم اصغری

کوثر عباسی

نفر سوم

مربی : سرکار خانم اصغری

مهدیس محمدی

نفر اول

مربی: سرکار خانم اصغری

رونیکا نصرآبادی

نفر اول

مربی:سرکار خانم اصغری

رضوان یاورجمالان

نفر دوم

مربی : سرکار خانم اصغری

کوثر عباسی

نفر سوم

مربی : سرکار خانم اصغری

ترم نیومث 5

محمد طاها ایزدی

نفر اول

مربی: جناب آقای عابدینی

حسین اسلامی

نفر دوم

مربی: جناب آقای عابدینی

یاشا مروی

نفر سوم

مربی: جناب آقای عابدینی

محمد طاها ایزدی

نفر اول

مربی: جناب آقای عابدینی

حسین اسلامی

نفر دوم

مربی: جناب آقای عابدینی

یاشا مروی

نفر سوم

مربی: جناب آقای عابدینی

ترم نیومث 6

سلما نوایی

نفر اول

مربی: سرکار خانم صابری

یزدان اعظمی

نفر دوم

مربی: سرکار خانم رحیمی

یسنا نجفی

نفر سوم

مربی: سرکار خانم رحیمی

سلما نوایی

نفر اول

مربی: سرکار خانم صابری

یزدان اعظمی

نفر دوم

مربی: سرکار خانم رحیمی

یسنا نجفی

نفر سوم

مربی: سرکار خانم رحیمی

ترم نیومث 7

هلما باوجدان

نفر اول

مربی:سرکار خانم رحیمی

هلما باوجدان

نفر اول

مربی:سرکار خانم رحیمی