برندگان مسابقات استان کردستان – سنندج

ژیار مرادی-۱۳ ساله نفر اول نیومث ۱

ژیار مرادی

۱۳ ساله

نفر اول نیومث ۱

رهام زارعی 6 ساله-نفر اول نیومث۲

رهام زارعی

6 ساله

نفر اول نیومث۲

سولین احمدی۱۱ساله- نفر اول نیومث ۲

سولین احمدی

۱۱ساله

نفر اول نیومث ۲

آیهان کریمی افشار ۷ ساله-نفر اول نیومث

آیهان کریمی افشار

۷ ساله

نفر اول نیومث 3

آلا میرانی ۱۱ساله-نفر اول نیومث ۳

آلا میرانی

۱۱ساله

نفر اول نیومث ۳

آرنیکا ملایی

۷ ساله

نفر اول نیومث ۴

سدنا احمد سیاری ۷ ساله-نفر اول نیومث۴

سدنا احمد سیاری

۷ ساله

نفر اول نیومث۴

آسنا کاظمی ۱۱ ساله-نفر اول نیومث۴

آسنا کاظمی

۱۱ ساله

نفر اول نیومث ۴