دانش آموزان  برتر  رباتیک

ارشیا-یوسفیان-خراسان-رضوی-مشهد

ارشیا یوسفیان

خراسان-رضوی – مشهد
آرمین-یوسفیان_-خراسان-رضوی_-مشهد

آرمین یوسفیان

خراسان رضوی – مشهد
آرتا-آدینه-پور_-خراسان-رضوی_-مشهد

آرتا آدینه پور

خراسان رضوی – مشهد
پارسا-مهدوی_-خراسان-رضوی_-مشهد

پارسا مهدوی

خراسان رضوی – مشهد
سبحان-رضایی_-خراسان-رضوی_-مشهد

سبحان رضایی

خراسان-رضوی – مشهد
کوروش-کاهانی_-خراسان-رضوی_-مشهد-

کوروش کاهانی

خراسان رضوی – مشهد
ماکان-فارسی_-خراسان-رضوی_-مشهد

ماکان فارسی

خراسان رضوی – مشهد
مبین-میرشاهی-_-خراسان-رضوی_-مشهد

مبین میرشاهی

خراسان رضوی – مشهد