دکتر حمیدرضا عرفانیان


اطلاعات تحصیلي:

 • كارشناسى آزاد اسلامی واحد رشت علوم انساني مديريت دولتي
 • كارشناسى ارشد آزاد اسلامی واحد مشهد علوم انساني مديريت دولتي
 • دكترى واحد علوم و تحقيقات تهران

مسئوليت ها

 1. مدير پژوهشي دانشكده حسابداري و مديريت
 2. مدير گروه مديريت دولتي (مقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد)
 3. دبير شوراي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي
 4. معاونت آموزشي دانشكده حسابداري و مديريت

     عضويت در مجامع و كميته ها

 • عضو شوراي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوي
 • عضو كميته تحقيقات منابع انساني شركت گاز
 • عضو كميته راهبري گروه مطالعاتي توانمندسازي اقتصادي
 • عضو كميته علمي و تخصصي منابع انساني شهرداري مشهد
 • عضو كميته راهبردي معاونت اداري مالي شهرداري مشهد
 • عضو كميته جذب هيات علمي گروه مديريت دولتي
 • عضو كميته راهبردي شركت توليد برق منطقه هاي خراسان
 • عضو جامعه اسلامي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو انجمن مديريت دولتي ايران و نماينده انجمن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • دبير انجمن صنفي دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان

فعالیتهاي پژوهشي و اجرائي  

عنوان مقاله نام نشریه
رابطه ویژگیهای شغلی با سطح انگیزش کارکنان سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری مشهد دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی مشهد
حکمرانی، جهانی شدن و نقش اداره امور شهر مجله علمی پژوهشی مدیریت مشهد
مديريت منابع انساني الكترونيك ابزار تحول در بهره وري سازمان(ارائه مدل به روش كيو) فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت
شناسايي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش مبتني بر راهبردهاي كسب و كار فصلنامه رشد فناوری
سنجش و ارزيابي سنجه هاي مديريتي اقتصاد مقاومتي در شهرداري مشهد دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی مشهد
طراحي مدل مفهومي اقتصاد مقاومتي و توليد ملي(كثرتگرايي روش گردآوري اطلاعات)  فصلنامه پیام واحد مشهد

طرحهاي پژوهشي پايان يافته داراي حسن انجام كار از كارفرما: 

 1. راهکارهای عملیاتی ارتقاء انگیزش کارکنان سازمان میادین میوه و تره بار
 2. نیازسنجی آموزشی پستهای سازمان میادین میوه و تره بار
 3. بررسی وضعیت موجود اجرای سیاستهای اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ده برنامه تحول نظام اداری در شهرداری
 4. آسیب شناسی وضعیت نخبگان و ارایه راهکارهای مناسب در استان خراسان رضوی
 5. طراحی و اصالح ساختار سازمانی و منابع انسانی گروه مهندسی باران و تدوین برنامه استراتژیک گروه باران
 6. مدلسازی و مستندسازی فرآيندها به روش BPMN
 7. بررسی تاثیر تفویض اختیار بر بهره وری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
 8. مدیریت و بهبود فرآیندهای استانداری خراسان رضوی
 9. بررسی راهکارهای ترغیبی و انگیزشی مردم به استفاده از خدمات الکترونیک شهرداری مشهد
 10. تدوین نظام ارزیابی عملکرد سازمان فاوا
 11. تجزیه و تحلیل فرآیندهای سازمان فاوا
 12. تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان میادین، میوه و تره بار
 13. اجرای طرح تحقیقاتی ارائه الگوی مدیریت بحران در زندان با تمرکز بر نظام مدیریت بیوریتم انسانی
 14. تدوین سند مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد وا حد تربت جام و واحد قوچان
 15. طراحی مدل افزایش مشارکت خیرین در وقف علم و فناوری در استان خراسان رضوی
 16. امکان سنجی پیاده سازی حسابداری منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای
 17. شناسایی موانع استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک

      تألیف يا تصنیف كتاب:

 • مبانی مدیریت استراتژیک
 • سیستم های اطالعات مدیریت با نگاه ویژه به IT
 • حکمرانی و مسئولیت اجتماع
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • مدیریت استراتژیک
 • راز لوبیـــا(مجموعــه داستانهـای مدیریتی)
 • تئوریهای اداره امور دولتی
 • ساعت شاد از 9 تا 5
 • اخلاق حرفه ای مدیران

سردبیري و عضويت در هیات تحريريه نشريات علمي، داوري مقالات:

 • داور مجله علمی و پژوهشی وزارتین
 • داور مجله علمی و پژوهشی
 • داوری مقالات همایش علوم مدیریت در آیینه قرآن و عترت
 • داوری 33 کتاب دانشگاهی
 • داوری مقاالت نخستین همایش آسیب شناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به سفارش بسیج اساتید