دکتر علي مختاری


  • دانش آموخته دیپلماسي اقتصادی با درجه ارزیابي الف از IED
  •  دانش آموخته لیدر شیپ (مدیریت و رهبری) از institute ship leader
  •  عضو وابسته انجمن ایراني مطالعات سازمان ملل متحد از ابتدای 2020 میلادی
  •  استاد مدعو مدیریت در دانشگاهها وسازمانهای دولتي و بخش خصوصي در 22 استان کشور
  •  عضو هیئت مدیره پژوهشکده علوم مدیریت و مهندسي سیستم ها شرق از 1382 تا کنون
  • عضو رسمي سازمان کیفیت اسیا و اقیانوسیه (APQO)
  • مولف و مترجم 4 عنوان کتاب تخصصي حوزه مدیریت