دکتر نوید رضا برومند علیپور


تحصیلات:

 • دکتری مدیریت – گرایش کارآفرینی
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 • کارشناسی حسابداری – دانشگاه فردوسی مشهد

آموزشی :

 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مشهد- دانشکده مدیریت وحسابداری
 • مدرس واحد الکترونیکی و مجازی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • مدرس موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی بینالود خراسان
 • مدرس موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی تابران مشهد
 • مدرس موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی عطارمشهد
 • مدرس و دارای کارت مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • مدرس اصلی مرکز آموزش بانک ملی ایران
 • مدرس اصلی مرکز آموزش بیمه سالمت خراسان رضوی
 • مدرس آموزشگاه عالی خالقان مشهد دوره های (MBA, DBA)
 • مدرس آموزشگاه عالی امین مشهد دوره های (MBA, DBA)

تالیف کتاب:

 • کتاب رازلوبیا ( داستانهای کوتاه مدیریتی) -انتشارات روزنه شرق- چاپ اول سال 1387-چاپ دهم سال 1398
 • کتاب استرس شغلی و راههای پیشگیری از آن- انتشارات سلسله الذهب – سال انتشار 1388
 • کتاب مبانی مدیریت حمل و نقل- انتشارات سلسله الذهب – سال انتشار 1389
 • کتاب طراحی سازمان تعامل با تغییر( – انتشارات سلسله الذهب – سال 1399)

مسئولیت اجرایی وعضویت:

 • عضو کمیته علمی و داور اولین همایش کنفرانس ملی ثروت اندوزی و مدیریت کسب وکار در شرایط تحریم دانشگاه غیر انتفاعی تابران – شهریور 1399
 • عضو کمیته اجرایی و داور دومین همایش و کنفرانس مدیریت توسط دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد – اسفند ماه 96
 • عضو کمیته اجرایی و داور اولین همایش و کنفرانس مدیریت توسط دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد – آذر ماه 95
 • عضو کمیته اجرایی و داور اولین همایش کنفرانس مدیریت کارآفرینی توسط دانشگاه فرهنگیان مشهد و دانشگاه غیر انتفاعی تابران – اردیبهشت 96
 • رئیس اداره امور مالی و عامل ذیحساب گمرکات استان خراسان – به مدت 20 سال

کنفرانس و همایش های بین المللی:

 • مقاله و ارائه سخنرانی در دانشگاه یو پی ام (UPM)در شهر کواالالمپور در کشور مالزی
 • مقاله و ارائه سخنرانی در دانشگاه یو تی ام (UTM) شهر کواالالمپور در کشور مالزی
 • مقاله و ارائه سخنرانی در دانشگاه یو تی ای ام (UTEM)در شهرمالکا در کشور مالزی
 • مقاله و ارائه سخنرانی در دومین دوره کنفرانس بین المللی (ICETD)در شهربانکوک در  کشور تایلند
 • مقاله و ارائه سخنرانی در دومین دوره کنفرانس بین المللی (ICEAI)در شهربانکوک در کشور   تایلند
 • مقاله و ارائه سخنرانی در کنفرانس بین المللی (IISRO(در شهرپاتایا در کشور تایلند
 • مقاله و ارائه سخنرانی دردومین دوره کنفرانس بین المللی (EME)در شهرقم
 • مقاله و ارائه سخنرانی درسومین دوره کنفرانس بین المللی (IMEC)در شهرقم
 • مقاله و ارائه سخنرانی در مشاورین نوین مدیریت ایران (IMNC)در شهر تهران
 • مقاله و ارائه سخنرانی در اولین کنفرانس مدیریت و حسابداری در شهر کرج

مقالات چاپ شده درژورنالهای بین المللی و ISI

 • تاثیر بی تفاوتی سازمانی در بهره وری پرستاران بیمارستانهای دولتی مشهد ، نشریه علمی و پژوهشی پرستاری ایران ، بهمن و اسفند 1396 ، دوره 12 ،شماره 6

Job Characteristics Model of Hackman and Oldham in Public and Private Sector in Iran (Modified Model Approach), International Journal of Innovative Ideas (IJII), ISSN 2232-1942, Volume 12(2), pp. 4-12, JUNE 2012

Factors and Roots of Administrative Corruption from Islam point of views,  International Journal of Innovative Ideas (IJII), ISSN: 2232-1942 Vol. 13  No. 1 January – March 2013

The analyze of systemic approach in case of personality traits which are effective on students Entrepreneurship ،Life Science Journal 2013;10(6s)

Collaborative Perspectives in Management, International Journal of Innovative Ideas (IJII), ISSN 2232-1942 Vol. 13 No. 2 April – June 2013

Investigation On Ethics In Public Sector Necessity Or Obligation (Planning A Conceptual Model), International Journal of Scientific & Technology Research Volume 4, ISSUE 06, JUNE 2015, ISSN 2277-8616

Comparative Study of Entrepreneurial Personality Traits of Female Students in the 3rd year of “Work and Knowledge” and High School, International Journal of Religion and Community Studies ISSN: 2203- 9498 (Print) ISSN: 2203-9506 (Online)

Review of National Development Policy and the Way Forward for  University on Measurement for Entrepreneurial Personality Characteristics, International Journal of English language, literature and umanities, Volume III, ISSUE I, March 2015, ISSN 2321 7065h

سوابق دوره های تخصصی تدریس در مراکز آموزشی کوتاهمدت و سازمانهای دولتی :

 • تکنیک های موفقیت 
 • فرسودگی شغلی و راههای پیشگیری از آن
 • استرس شغلی و راههای پیشگیری از آن
 •  متدولوژی تحول سازمانی 
 • خالقیت و ایده پردازی در سازمان 
 • اصول ومبانی کارآفرینی در سازمان
 • مدیریت بهره وری در سازمان  
 • بهره وری نیروی انسانی در سازمان