دکتر هادی طاهرپور کلانتری


سوابق تحصيلي:

 • کارشناسي مديريت بازرگاني
 • کارشناسي ارشد مديريت بازاريابي
 • دکتری مديريت بازاريابي

سوابق آموزشي:

عنوان دوره نام دانشگاه یا موسسه
اصول کنترل کيفيت  موسسه پارس نگرش طوس
دوره آشنايي با استاندارد و ايزوها فني حرفه ای
دوره آشنايي با 5S دانشگاه فردوسي
 دوره بازاريابي بيمه کالج دانشگاه فردوسي
دوره ممیزی iso  6883138885138881 CCPL
بازاریابی و تکنيک های فروش  فني و حرفه ای
آشنايي با قوانين گمرکي انجمن مديران

سوابق اجرائی:

سوابق اجرائی:

 • مدير توسعه بازار شرکت پارس الکترونيک طوس
 • مدير فروش بيمه کاريابي پارس و زاگرس
 • مدير آموزش بازاريابي گروه بين المللي فراز
 • مشاور بازاريابي گروه بازرگاني آراد
 • مدير بازرگاني شرکت سپيدبال
 • مدير تحقيق و توسعه بازار شرکت فراز
 • عضو هيئت علمي دانشگاه – گروه مديريت دانشگاه حکيم طوس

 مقالات:

 •   بررسي تاثير قابليت های مديريت دانش بر عملکرد سازماني                   
 • ارائه چهارچوبي جهت گروه بندی مشتريان در بانک پنجمين کنفرانس بين المللي خدمات بانکي      
 • بررسي ميزان اجرای مديريت ارتباط با مشتری (CRM) در بانک های   دولتي و مؤسسات اعتباری با رويکرد مديريت منابع انساني

 پروژه هاي تحقيقاتی (طرح پژوهشی)

 • بررسي ريسک سرمايه گذاری در ايران
 • تدوين نقشه ادراکي مشتريان در صنايع الکترود
 • تحقيقات بازار و تشکيل گروه کانون مشتريان در صنايع غذایی
 • تعيين و سنجش رضايت مندی مشتريان
 • تحقيقات بازار جهت شناسايي مشتريان بالقوه
 • ايجاد گروه بندی و خوشه بندی مشتريان بر اساس تکنیک CLV
 • تدوين طرح کسب و کار و برنامه استراتژيک ده ساله
 • طرح شناسايي عوامل موثر بر خريد مشتريان در صنعت چرم کشور

 سوابق تدریس و آموزشی:

 • اصول مديريت، اصول بازاريابي، بازرگاني بين الملل، حقوق تجارت، زبان تخصصی مدیریت دانشگاه پيام نور
 • تحقيقات بازاريابي، اصول بازاريابي موسسه آموزش عالي اتاق بازرگاني
 • تحقيقات بازاريابي، مديريت بازاريابي، اصول صادرات 3و5 ، اصول فروش،مشتری مداری، اسناد تجاری
 • اصول سرپرستي، ارتباطات و تبليغات، روش تحقيق، مدريت استراتژيک موسسه آموزش عالي کاويان
 • برندينگ و تبليغات- بازاريابي صنعتي – بازاريابي خدمات مقطع دانشجويان ارشد – دانشگاه کاويان
 • دوره بازاريابي و فروش وبينار انالين کشوری توسط پارك علم و فناوری
 • ارزشيابي عملکرد سازمان ها- روش تحقيق- زبان تخصصي – تئوری های مديريت دانشگاه آزاد اسلامی