مربیان برتر رباتیک

مهدخت نیک نام

شیراز
فرشته سرگلزایی مشهد

فرشته سرگلزایی

مشهد

خانم قاسم پور

اصفهان

طیبه یعقوبی

مشهد

علی حیدری

زبرخان

خانم ابوترابیان

زنجان

شقایق ابراهیمی

سهند

فاطمه شریفیان

رفسنجان