دوره‌ دانش آموزی مهارت محاسبات ذهنی با چرتکه ایده پردازان خلاق

موسسه ایده پردازان خلاق با بهره گیری ازاساتید مجرب و آموزش دیده اقدام به برگزاری دوره های حضوری وآنلاین آموزش چرتکه به کودکان و نوجوانان می نماید.

مزایای شرکت در دوره  محاسبات ذهنی با چرتکه :

• مهارت های محاسباتی را بهتر و سریع تر می کند
• افزایش توانایی حل مسائل
• توجه بیشتر به دستورالعمل ها
• افزایش اشتیاق گوش دادن
• بهبود حافظه
• بهبود واکنش مغزی
• افزایش قدرت مهارت های ذهنی
• پویایی ذهن (با تصویرسازی ذهنی از چرتکه، به طور همزمان از هر دو نیمکره چپ و راست استفاده میشود.)

چارت آموزشی دوره های حضوری و آنلاین  چرتکه

ترم : استارتر (مناسب کودکان 5 تا 7 سال)

سرفصل ها:

  • آموزش جمع و تفریق اعداد یک رقمی بدون فرمول روی چرتکه
  • آموزش محور
  • اعداد بزرگتر کوچکتر
  • چوب خط
  • آموزش ذهنی

تعداد جلسات : 16

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه

ترم : استارتر (مناسب کودکان 8 تا 13 سال)

سرفصل ها:

  • آموزش دوستان کوچک بعلاوه و منها
  • آموزش جمع و تفریق دو رقمی

تعداد جلسات : 12

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه

ترم : نیومث 2

سرفصل ها:

  • آموزش دوستان بزرگ بعلاوه و دوستان ترکیبی بعلاوه
  • آموزش جمع و تفریق دو رقمی

تعداد جلسات : 12

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه

ترم : نیومث 3

سرفصل ها:

  • آموزش دوستان بزرگ منها و دوستان ترکیبی منها
  • آموزش جمع و تفریق دو رقمی

تعداد جلسات : 12

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه

ترم : نیومث 4

سرفصل ها:

  • جمع و تفریق پیشرفته
  • آموزش جدول ضرب

تعداد جلسات : 12

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه

ترم : نیومث 5

سرفصل ها:

  • جمع و تفریق پیشرفته
  • ضرب 1*2

تعداد جلسات : 12

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه

ترم : نیومث 6

سرفصل ها:

  • جمع و تفریق 4 رقمی
  • ضرب 1*3
  • تقسیم 1÷3 | 1÷2

تعداد جلسات : 12

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه

ترم : نیومث 7

سرفصل ها:

  • ضرب 1*4
  • تقسیم 1÷4
  • اعداد منفی نوع اول و دوم
  • جمع و تفریق اعشاری

تعداد جلسات : 12

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه

ترم : نیومث 8

سرفصل ها:

  • ضرب 2*2
  • تقسیم 3÷2 و 2÷4
  • قرضگیری پیشرفته

تعداد جلسات : 12

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه

ترم : نیومث 9

سرفصل ها:

  • ضرب 3*2 و 2*3
  • تقسیم 3÷4 و 2÷5 و 3÷5
  • جمع و تفریق اعشاری پیشرفته

تعداد جلسات : 12

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه

ترم : نیومث 10

سرفصل ها:

  • ضرب و تقسیم اعشاری
  • جذر مقدماتی

تعداد جلسات : 12

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه

ترم : advanced

سرفصل ها:

  • درصد
  • توان
  • جذر پیشرفته

تعداد جلسات : 12

مدت زمان هرجلسه حضوری:  90 دقیقه

مدت زمان هرجلسه آنلاین: 60 دقیقه